Page 7 - Kutch Gurjari - December 2023
P. 7

KutchGurjari.org

         ®
                                                  ¡
        y
                              7
     L$ÃR> NS>fu HHHHHHHHHHHHHHHHHH                            qX$kçbf - 2023
       “hdy„ `p`õ\p_ : gp¡c :                      `lpQu Nep¡. s¡d_¡ âZpd L$fu `psp_y _pd
                                         ¢
                                                      „
                                                    ¡
      ¾$p¡^, dp_, dpep Äep„ kdpe,    AY$pf ‘p‘ õ’p“          A_¡ Np¡Ó bsphu Ap¡mMpZ Ap`u. b lp\
                                                      ¡
      s¡ gp¡c `p`_p¡ bp` L$l¡hpe,                     Å¡X$u rh_„su L$fu L$r`g bp¡ëep¡, "NyfyÆ,
        ¡
      gp¡c gnZ A¡_p Åe,           îudsu `yó`pb¡_ L$_L$k¡_ ipl  Ap` d_¡ rióe sfuL¡$ õhuL$pfp¡ A_¡ d_¡
      ^fh A¡_¡ L$p¡C rv$ _ \pe.                      rhÛpv$p_ Ap`hp_u L©$`p L$fp¡.'
      L$p¡C`Z L$pd õhp\® byrÙ\u L$fhy„ âk¡_rS>s_u L$p¥ip„bu _Nfu_p A¡L$ fõsp L$r`g_u _d°sp, rh_e A_¡ rh_„su\u
                             ¡
                               ¡
      s¡_¡ gp¡c L$l¡hpe.        `f\u W$pW$dpW$ kp\ AL$ f\ `kpf \C füp ¡ âcprhs \C D`pÝepe¡ A¡_¡ cZphhp_u
                                                       „
                                               ¡
      k„sp¡j_p Acph_y„ _pd gp¡c R>¡.  lsp¡.               lp `pX$u. L$r`g_u cpS>__u ìehõ\p Ðep_p
      lTpf dm¡ Ðepf¡ gpM d¡mhhp      f\¡ Å¡X¡$gp Op¡X$p_u OyOfdpm, hmu A¡L$ hrZL$ iprgcÖ î¡›u_¡ Ðep„ L$fphu
                                   „
                               ¡
                         y
                            ¡
      dyS> l¥ep_p L$p¡X$,        fpS>`fp¡rls_p v$bv$bp.... Aphpdp f\ A¡L$ v$u^u. rhÛp cZhp dpV¡$ L$r`g D`pÝepe
                                ¡
                               ¡
                         ¡
      gpM dm¡ Ðepf d_Xy$        Of `pk\u `kpf \ep. AL$ bpmL$ Ofdp„\u `pk¡ fl¡sp¡ A_¡ cp¡S>_ dpV¡$ iprgcÖ
             „
           ¡
          ¡
      bp¡g¡ ¼épf \pi¡ ¾$p¡X$?      blpf _uL$mu A¡ f\_¡ Å¡hp Apìep¡ A_¡ î¡›u_¡ Ðep„ S>sp¡.
                                 ¡
                                  ¡
      ¾$p¡X$`rs \C k|sp,        Äepf¡ `pR>p¡ hmu Ofdp„ âhíep Ðepf¡ dp_u L$jpe_u gugp A_¡ L$r`g_u L$\p
                             ¡
      k¡S>dp„ Ap„M _\u O¡fpsu,     Ap„Mp¡dp„ Ap„ky Åep !       Al]\u iê$ \C. A¡L$ v$pku L$r`g_¡ fp¡S>
                                            „
      ddsp _\u dyL$psu, kdsp _\u k^psu.  Ap bpmL$ L$p¥ip„bu _Nfu_p  S>dpX$su. b_¡ eyhp_. S>dhp_y„ L$pfZ A_¡
                                              „
                                                       „
                                               ¡
                                                  ¡
                                                    „
                                                 ¡
                                        ¡
       Ap ddsp _\u dyL$psu s¡ gp¡c. gp¡c kÞdp__ue fpS>`yfp¡rls L$píe`_p¡ `yÓ fpS>_ rdg_ A b_ hÃQ âddp `rfZçey!
                                          „
                                             ¡
                                          y
                                     |
                    ¡
           ¡
     R>`p¡ vy$íd_ R>. bpL$u_p ÓZ¡ L$jpe - ¾$p^, L$r`g. bpmL¡$ dpsp_¡ fX$hp_y„ L$pfZ `R>éy„. A¡L$ rv$hk v$pkuA¡ L$r`g_¡ L$üy„, "sd¡
      |
                                 ¡
         ¡
             „
            ¡
     dp_ A_ dpep Adp kdpC Åe R>. AV$g ¡ rh^hp eip dpspA¡ L$üy„, "bV$p, A¡L$ kde kh®õh R>p¡. `f„sy sdpfu `pk¡ L„$C _\u. ly„
                    ¡
                  ¡
     A¡_¡ `p`_p¡ bp` L$üp¡ R>¡. dp¡lfpÅ_p¡ lsp¡ L¡$ Äepf¡ spfp r`sp `Z Aphp S> `Z Æh_ r_hp®l dpV¡$ Al] fl„y Ry„>.
     kp¥\u dp¡V$p¡ kfv$pf gp¡c R>¡.   W$pW$dpW$\u fpS>kcpdp„ S>sp lsp ! s¡Ap¡ Ap`Zu `pk¡ buÆ ìehõ\p \pe sp¡
       v¡$hspAp¡_¡ fÐ_p¡, Apc|jZp¡ A_¡ A_¡L$ rhÛpAp¡dp„ `pf„Ns lsp ! s¡d_y„ Ap`Z¡ õhs„Ósp\u flu iL$uA¡ !'
     v¡$huAp¡ rhi¡ gp¡c R>¡, g¡idpÓ ^__p AQp_L$ d©Ðey \ey„. s¡d_p d©Ðey `R>u sy„ b„_¡ A¡L$buÅ_¡ d_p¡d_ T„M¡ `Z
                                        ¡
     gp¡c\u b¡ kNp cpCAp¡ L|$sfpAp¡_u S>¡d rhÜp_ _ lp¡hp\u s¡ fpS>`yfp¡rls_y„ `v$ L$pC_ Of _rl A¡V$g kp\¡ flu iL$pe _rl.
                                               ¡
                                          ¡
                                 y
                            „
                          ¢
                                 „
               ¡
     gX$ R> ! kudpX$p_u bpbs v$i-v¡$i_u hÃQ ¡ buÅ_¡ kp`pey! d_¡ Ap b^ epv$ Aphu Ne y „ rv$hkp¡ `kpf \sp Nep.
               ¡
      ¡
        ¡
                  ¡
     rhN°l \pe R>¡. gp¡cê$`u MpX$p¡ S>d `|fhp s¡\u dpfu Ap„Mp¡dp„ Ap„ky Aphu Nep„ !' îphõsu _Nfudp„ rhipm S>_-
     dp„X$uA¡ s¡d h^sp¡ Åe R>¡.      L$r`g\u dp_y„ vy$:M _ Å¡hpey„ ! A¡Z¡ dlp¡Ðkh \hp_p¡ lsp¡. v$pku_¡ Ðep„ S>hp_u
                                     y
       Ap gp¡c\u bly kphQ¡s fl¡hy„,  L$üy„, "dp, ly„ `Z rhÛp âpàs L$fui. s„ L$l ¡ OZu CÃR>p `fsy `pk L„$C _l] s¡\u S>hpe
                                             „
                                                ¡
     _l]sf sp¡ gp¡c¡ gnZ Åe hpmu hps  L¡$ ly„ L$ep AÝep`L$ `pk¡ ÅJ S>¡\u rhÛp L¡$d ? L$r`g Dv$pk \C Nep¡. Ðep„ v$pku
     \pe. cp¡S>_-h÷-Aphpk, `p„Q¡e    cZu_¡ rhÜp_ b_u iLy„$.'      bp¡gu. "d_¡ A¡L$ fõsp¡ v¡$Mpe R>¡, Ap
     C[ÞÖep_p rhje-kyM A_¡ Öìe_p¡ k„Qe,  dpA¡ L$üy„, "Al] sp¡ s_¡ L$p¡C _Nf_p fpÅ âps:L$pm kh® â\d h^pC
        ¡
                                           ¡
                                               „
                                        ¡
     Ap b^p_p¡ A_„suhpf cp¡NhV$p¡ L$ep¡® `Z cZphi¡ _rl, L$pfZL¡$ b^p Av¡$Mp R>¡. v$_pf_ b dpkp kp¡_ Ap` R>. s¡ dmu Åe
                                                  ¡
                                               y
                                                 ¡
                                          ¡
                    ¡
           „
     gp¡c_p¡ A¡L$ Ai `Z `fpsp¡ _\u. gpc_ ¡ DgV$p_p rhÂ_p¡ Ecp„ L$fi¡. dpV¡$ Å¡ spf¡ sp¡ Ap`Ï„ L$pd \pe !' L$r`g_¡ sp¡
              y
                                                  „
     \p¡c _\u. Ap gp¡c_¡ ip¡^hp¡ `X¡$. cZhy„ lp¡e sp¡ îphõsu _Nfudp„ spfp A„^pfpdp„ s¡S>_y„ rL$fZ dýey ! A¡_¡ \ey„ L¡$
                                                   ¡
                                                  ¡
                                         ¥
       "d_¡ L$p¡C hps_p¡ gp¡c _\u !' Ap r`sp_p `fd rdÓ CÞÖv$Ñ D`pÝepe `pk¡ kp\u `lgp¡ `lpQu ÅJ A_ b dpkp kp¡_ „ y
                                           ¡
                                              ¢
     c°dZpdp„ _ fl¡hy„. A¡ S> cV$L$ph_pf R>¡ Å. s¡ `fd rhÜp_ R>¡. s¡ s_¡ Ahíe gC Aphy„. Apd Dsphmdp„ A¡ d^fps¡ S>
                                                   y
                                               „
     A¡V$g¡ `|fu kph^p_u fpMhu.     cZphi¡ !'             _uL$mu `X$ép¡. Q„Ö_y AS>hpm„ lsy„, kde_y „
                               ¡
                            „
                                      ®
                              „
                                           y
       gp¡c_¡ L$üy„ \p¡c....       DÐkpl_y cp\y A_ dpsp_p Apiuhpv$ cp_ cgpC Ney. „
       khpf_p¡ kde lsp¡. fpÅ    gC L$r`g îphõsu r`sp_p rdÓ `pk¡   A¡_y„ cpÁe A¡_p\u b¡ X$Ngp„ v|$f lsy„.
              Ap A„L$_p kp¥S>Þev$psp : îu qL$ip¡fcpC v$hiucpC ipl, U.K. -Yarm, (cyS>)
                                ¡
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12