Page 4 - Kutch Gurjari - December 2023
P. 4

KutchGurjari.org


                                                  ¡
        y
    L$ÃR> NS>®fu HHHHHHHHHHHHHHHHHH                            qX$kçbf - 2023
                              4
      k„`pv$L$“u L$gd¡...                          S>s gMhp_y„ L¡$...
                                              
       râe hpQL$ rdÓp¡,

             ¡
        Ap A„L$ kp’ Ap‘Zu “hu d¥Óu“p¡ iycpf„c R>¡. rhrh^ "kpdpreL$' sp¡ OZp„ “h¡çbf drl“p“u "L$ÃR> NyS>®fu'dp„
      âNV$ ’pe R>¡, ‘Z S>¡“¡ Ap‘Ï„ L$lu iL$pe, S>¡dp„ Ap‘Zp kdpS>“p,   “hu“sp Å¡hp dmu. ¾$p¡khX®$, ‘Tg hN¡f¡
           ¡
      ApÐdueS>“p“p kdpQpf Aph s sp a¼s“¡ a¼s Ap‘Ï„ "L$ÃR> NyS>fu' S>. ApS> fkâv$ gpÁep. L©$‘p L$fu kyX$p¡Ly$ s¡dS> AÞe
                                ®
                  ¡
                    ¡
                   ¡
                                                  ¡
                              ¯
                              y
                  ¡
                    ¡
                             ¡
          y
                                ¡
      ky^u d^cpCA¡ Ap kpdpreL$“ ‘psp“p k„sp““u S>¡d DR>e. sd ‘Z l„d¡i Ap [¼hT b¡T ‘Tg“p¡ kdphi L$fÅ¡.
                                         Apcpf.
                       ¡
      kpdpreL$“¡ blº DdmL$p’u h^pìep¡ R>¡. lh Ad¡ s¡d“p ‘v¹$rQl¹“p¡ ‘f Qpghp“p¡
                                                      ¡
                                                y
                                              - k^uf hp¡fp, OpV$L$p‘f
                 ¡
                                   ¡
      âepk L$fu füp R>uA¡. A“ sdpfp Ahp S> kp’-klL$pf“u Apip fpMuA R>uA. ¡
                     ¡
                                                ***
              „
                          ¡
                           y
                        ®
        Aph“pf hjp£dp Adpfu CÃR>p "L$ÃR> NyS>fu'“ h^ dprlsukcf, fkâv$ A“ ¡ _h¡çbf drl_p_p¡ A„L$ lp\dp„ Apìep¡.
                                             „
                                ¡
                              |
                                                  ¡
                       ¡
                    ¡
                                        „
                                   y
              ¡
               ¡
       y
      k„v$f b“phhp“u R>. S> dpV¡$ Ad“ S>ê$f R> sdpfp kgpl-kQ“p“u. AdL$ “hu ld¡i L$fsp L$CL$ AgN A_ fkâv$ gpÁep. ¡
      L$p¡gd Qpgy L$fu d¢ A¡ qv$ipdp„ ‘p‘p ‘Ngu iê L$fu R>¡. crhóedp„ lÆ OZp Ap`Zp„ ApMp v¡$idp„ rv$hpmu DS>hpe R¡>
                                        s¡_u sp¡ ÅZ lsu `fsy Ap `pR>m_p kh®
                                                „
                      ¡
                                 ¡
      rhrh^ rhjep¡“¡ Aphfu g¡hp“u CÃR>p R>. hpQL$rdÓp¡ ‘pk’u Adpf lh A¡L$ S>
                             ¡
                                   ¡
                                        L$pfZp¡\u Ad¡ AÅZ lsp. hmu f„Np¡mu
        ¡
                          y
                           ®
                                 y
                                   ¡
                                     ¡
                              ¡
      A‘np R>¡. sd“ i Nçe A“ i “ Nçey? "L$ÃR> NS>fu' ‘pk Ap‘ i CÃR>p R>p?
                                 „
              y
                   „
                   y
            ¡
                      „
              „
                „
                y
                  ¡
                                                    ¡
                                        `pR>m `Z v„$sL$\pAp¡ lp¡C iL$ A¡ rhQpey¯
                  ¡
      L$ep “hp rhcpNp¡ iê L$fhp ÅCA? A rhi¡ Ad“ sdpfp ârscph“u Apip R>. ¡ S> _lp¡sy„. Ofdp„ f„Np¡mu sp¡ ld¡ip„ L$fuA¡
                    ¡
                          ¡
                      ¡
      Ap‘“p Arcâpe A“¡ k|Q“p¡ kp’¡“p ‘Ó L¡$ Cd¡Cg Adpfp dpV¡$ dlpd|gp R>¡. L$pfZ iyc NZpe `Z s¡ rkhpe L$C S>
      Ad“¡ ârsnp fl¡i¡ sdpfp qaX$bL$“u.                 Mbf _lp¡su. V|„$L$dp„ `Z M|bS> ky„v$f fus¡
                   ¡
                                                       ¡
                           ‘|h} dl¡sp“p S>erS>“¡ÞÖ dprlsu hp„Qhp dmu. Aphp _hu_sd gMp¡
                                                       ¡
                                        hp„Qhp_u dÅ Aphu.    - rQÓp iW$
       râe hpQL$ rdÓp¡,
                                                 y
                  ¡
                                               ¡
       A„N°¡Ædp„ A¡L$ L$l¡hs R>¡ L$ The show must go on. rhkS>®__u kp\¡ S> _hkS>®_ \sy„ S> fl¡ R>. d^cpC_u hkdu
                                                ¡
      rhv$pe `R>u buÅ V²$õV$uAp¡A¡ L$pd k„cpmu gu^y„ R>¡. `f„sy buÅ A_¡L$ L$rdV$d¡ÞV$p¡_u kp\¡ Ap ayg V$pCd Åb k„cpmhp¡ M|b
      S> L$rW$_ `X¡$ A¡d R>¡. kp\¡ crhóedp„ `Z Aphu L$p¡CL$ L$V$p¡L$V$u Dv$¹ch¡ sp¡ L$ÃR> NyS®>fu_u _¥rsL$sp_¡ L¡$ dp¥rgL$sp_¡ L$p¡C S>
                                         ¡
      lpr_ _ `lp¢Q¡ A¡_y„ Ýep_ fpMsp V²$õV$ bp¡X®$_u rdtV$Ndp„ AdyL$ r_Z®e g¡hpdp„ Apìep R>. S>dp„ Mpk L$fu_¡ V²$õV$ bp¡X®$_u v¡$Mf¡M
                                        ¡
                         ¡
                             y
      l¡W$m _hp A¡rX$V$f_u r_dZ|L$ s\p s¡d_u v¡$MfM _uQ¡ âa fuX$f, V$pC` k¡V$f, `S> k¡V$f A_¡ õV$p¡fu fpCV$fp¡_u V$ud_y„ NW$_
                                      ¡
      L$fu_¡ L$ÃR> NyS>®fu_u dp¥rgL$sp_¡ _hu KQpCA¡ gC S>hp dpV¡$_p¡ âeÐ_ L$fhp_p¡ Apie R>¡. A¡rX$V$f/k„`pv$L$ sfuL$ Ap`Zp S>
                                                  ¡
      kdpS>_p `|h} cprh_ dl¡spA¡ A¡d_u k¡hp Ap`hp_u kldsu Ap`u R>¡. Aphp¡ Ap`Z¡ kp¥ dmu_¡ A¡d_¡ A_¡ A¡d_u V$ud_p
      kp¥_¡ h^phuA¡. kp\¡ kp¥ hpQL$ rdÓp¡_¡ rh_„su L¡$ sdpfp Arcâpe bly dlÒh_p lp¡hp_¡ L$pfZ¡ S>ê$f\u dp¡L$gÅ¡. sdpfu dp¥rgL$
          ¡
      hpsp®Ap¡ L$ k„ip¡^_pÐdL$ r_b„^p¡ `Z dp¡bpCg _„bf 93235 24215 `f dp¡L$gphip¡. buÅ L$p¡C `Z k|Q_p¡ lp¡e sp¡
             ¡
                       ¡
          ¡
      S>ê$f\u dpL$gphÅ. Ap rkhpe kp¥_¡ rh_„su L$ Ap b^u ìehõ\p _¡ L$pfZ¡ \p¡X$p¡ MQ® h^i¡. `¡`f_p s\p râ[ÞV„$N_p cphh^pfp_¡
      L$pfZ¡ `Z MQ® h^i¡. Å¡ sdpfu i[¼s lp¡e sp¡ sdpfy„ ep¡Nv$p_ S>ê$f\u dp¡L$gphÅ¡. L$ÃR> NyS®>fudp„ dp¡L$gphgy„ v$p_ CÞL$d
                                                 ¡
                                 ¡
      V¡$¼kdp„ 80 Ædp„ bpv$ d¡mhu iL$pi¡. v$p_ dpV¡$, õ`p¡Þkfiu` dpV¡$ L$ d¡N¡Tu_dp„ Ål¡fps dpV¡$ D`f_p _„bf `f A\hp buÅ
      L$p¡C`Z V²$õV$u_p¡ k„`L®$ L$fip¡.
       Ap` kp¥_p klL$pf_u A`¡np kp\¡ kdõs V²$õV$u d„X$m.
                                ¡
             Ap A„L$_p kp¥S>Þev$psp : îu qL$ip¡fcpC v$hiucpC ipl, U.K. - Yarm, (cyS>)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9