Page 3 - Kutch Gurjari - December 2023
P. 3

KutchGurjari.org

        y
         ®
                                                  ¡
                              3
     L$ÃR> NS>fu HHHHHHHHHHHHHHHHHH                            qX$kçbf - 2023


                          õhà““¡ kÐe b“phhpdp„,


                          kam b“hpdp„ A¡hu TpTu sL$gua “’u.


                            y
                                y
                          dpdgu ‘yfjp’® A“¡ kamsp ‘pL$u.
                            „
                          ‘fsy k„b„^p¡“¡ Ap[Ðde b“phhpdp      „

                          Å¡ sdpf¡ kam b“hy„ R>¡,


                          sp¡ A¡dp„ sp¡ “h“Å„ ‘pZu Dsfu Åe s¡d R>¡.
                                    ¡

                          L$pfZ L¡$ Ðep„ byqÙ“¡ “l],


                          ùv$e“¡ L$pd¡ gNpX$hy„ ‘X¡$ R>¡.

                          ‘L$X$u fpMhp“u h©rÑ“¡ “l],


                                     ¡
                          S>sy„ L$fhp“u h©rÑ“ ^bL$su fpMhu ‘X¡$ R>¡.
      ep LyÞv¡$Þvy$syjpf lpf ^hgp ep iyc° h÷ph©sp,
                                                    |
      ep huZp hf v„$X$ d„qX$s L$fp ep ð¡s `Úpk_p &           - ApQpe® rhS>e fГky„v$f kqf.
      ep b°ûpÃeys i„L$f âc©rsrc®v¡$h¥: kv$p h[Þv$sp,             ("sZMp¡'dp„’u kpcpf)
      kp dp„ `psy kfõhsu cNhsu r_:i¡j ÅX¹$ep`lp &&

        : V²$õV$u d„X$m :
                                             ¡
     X$p¸. dl¡ÞÖ bqÙQ„v$ ipl-87796 02335 hj® : 39 B A„L$ : 465 B qX$kçbf$ - 2023
          y
                                   Ry>V$L$ qL„$ds : ê$p. 10/-
       ¡
     _fÞÖ âusdgpg ipl -98203 14447
     rh_p¡v Q„Ö cZkpfu -98200 12939       : k„`pv$L$ bp¡X®$ :   "L$ÃR> NyS>fu'dp ârkÙ \sp„ gMp¡ sdS>
                                              „
                                            ®
                                                    ¡
                                                      ¡
                          ¡
     dl¡ÞÖ L$p„rsgpg ipl -98203 89815   X$pµ. dlÞÖ byqÙQ„v$$ ipl * r_f„S>_p ipl hpQL$p¡_p ârscph hNf S>¡ s¡ gML$_p
                                                 ¡
                                                     ¡
                                                  ¡
                        * Apip ipl * “f¡ÞÖ âusdgpg ipl
       ¡
     _fÞÖ A_y`Q„v$ dl¡sp -93235 24215  * “f¡ÞÖ A“y‘Q„v$ dl¡sp, ‘|h} cprh“ dl¡sp A„Ns rhQpfp¡ R>¡. "L$ÃR> NyS>®fu'_p
            ¡
     dl¡ÞÖ drZgpg dlsp -93225 12690       : ìehõ\p`L$ bp¡X®$ :   L$peL$fp s¡_u kp\¡ klds R>¡ A¡d dp_h„ y
                                         ®
                                           ¡
     âaºg L$p„rsgpg hp¡fp -98217 63338 _f¡ÞÖ `u. ipl *dl¡ÞÖ L¡$. ipl * _f¡ÞÖ A¡. dl¡sp _rl.  - k`pv$L$p. ¡
                                                     „
     Ar_g gpgQ„v$ ipl -98210 55224    dyM`©›$ kÅhV$ : ksuj ir_òfp, dp„X$hu
          L$ÃR> NyS>®fu-      dprgL$p¡ : L$ÃR>u NyS>®f S>¥_ kp„õL©$rsL$ k„Nd (V²$õV$) hsu, dyÖL$ A_¡ âL$piL$ X$p¸. dl¡ÞÖ byqÙQ„v$ ipl¡
                                             „
                         ¡
                               „
                                   ¡
                                        ¡
                                         „
                       ApV®$ lpd, 12 Dd¡i ipspfpd kpgy„L$ dpN®, Np¡X$`v$h, dybC-33dp R>p`u, bu-61, î¡rZL$ _Nf,
         L$ÃR>u NyS>®f S>¥_     Ads_Nf, OpV$L$p¡`f (hõV$), dy„bC - 400 086\u ârkÙ L$ey¯.
                               ¡
                        ©
       kp„õL©$rsL$ k„Nd (V²$õV$)_„ y   "L$ÃR> NyS>®fu' L$pep®ge : 43, Å¡iu hpX$u, chp_u i„L$f fp¡X$ A_¡ rQsg¡ `\ L$p¡_®f,
          â¡fL$ âL$pi_       v$pv$f (h¡), dy„bC-28. * Cd¡Cg : kutchgurjari@gmail.com * dp¡. 9322880555
                         L$pep®ge fpb¡sp dyS>b Qpgy \C Ney„ R>¡. * www.kutchgurjari.org
                                ¡
              Ap A„L$_p kp¥S>Þev$psp : îu qL$ip¡fcpC v$hiucpC ipl, U.K. -Yarm, (cyS>)
   1   2   3   4   5   6   7   8