Page 4 - Kutch Gurjari February 2021
P. 4

4
    L$ÃR> NyS>®fu LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL                        a¡b°yApfu - 2021
     ✍ k„`pv$L$“u L$gd¡...


                                             õL|$g rinZdp„ `p„Qdp„ ^p¡fZ
                                             õL|$g rinZdp„ `p„Qdp„ ^p¡fZ
                                             õL|$g rinZdp„ `p„Qdp„ ^p¡fZ
       L¡$ÞÖ kfL$pf¡ _hu rinZ _ursdp„ õL|$g rinZdp„ dp¡V$p `pe¡ a¡fapfp¡_u Ål¡fps L$f¡g R>¡. Ap _urs âdpZ¡ õL|$g rinZdp„ `p„Qdp„ ^p¡fZõL|$g rinZdp„ `p„Qdp„ ^p¡fZ
     ky^u dps©cpjp A\hp õ\pr_L$ cpjpdp„ cZphhpdp„ Aphi¡.
     ky^u dps©cpjp A\hp õ\pr_L$ cpjpdp„ cZphhpdp„ Aphi¡.
     ky^u dps©cpjp A\hp õ\pr_L$ cpjpdp„ cZphhpdp„ Aphi¡.
     ky^u dps©cpjp A\hp õ\pr_L$ cpjpdp„ cZphhpdp„ Aphi¡. Ap a¡fapf M|b S> S>ê$fu R>¡ A_¡ kfL$pf Arc_„v$__¡ `pÓ R>¡.
     ky^u dps©cpjp A\hp õ\pr_L$ cpjpdp„ cZphhpdp„ Aphi¡.
       dps©cpjp_¡ bv$g¡ A„N°¡Ædp„ cZphhp_y„ `l¡gp ^p¡fZ\u A¡k.A¡k.ku. ky^u sp¡ kpdpÞe \C Ney„ lsy„ `f„sy ^uf¡ ^uf¡ _k®fu A_¡ àg¡
     N°y`_p bpmL$p¡_¡ `Z A„N°¡Ædp„ bp¡ghp_y„ afrS>eps \C Ney„. Ap `qf[õ\rsdp„ dps©cpjp gyàs \C S>hp_u `|f¡`|fu i¼esp Dcu \C NC
     R>¡. A¡ sp¡ r_:i„L$ R>¡ L¡$ õL|$g L$npA¡ dps©cpjpdp„ rinZ g¡hy„ rhÛp\} dpV¡$ DÑd R>¡.
       Ap`Zu dps©cpjpdp„ S>¡ iåv$p¡_u kd©qÙ R>¡ s¡ A„N°¡Æ L$fsp„ r_:i„L$ M|b S> QqX$epsu R>¡.
       Ap`Zu dps©cpjpdp„ S>¡ iåv$p¡_u kd©qÙ R>¡ s¡ A„N°¡Æ L$fsp„ r_:i„L$ M|b S> QqX$epsu R>¡.
       Ap`Zu dps©cpjpdp„ S>¡ iåv$p¡_u kd©qÙ R>¡ s¡ A„N°¡Æ L$fsp„ r_:i„L$ M|b S> QqX$epsu R>¡.
       Ap`Zu dps©cpjpdp„ S>¡ iåv$p¡_u kd©qÙ R>¡ s¡ A„N°¡Æ L$fsp„ r_:i„L$ M|b S> QqX$epsu R>¡. A„N°¡Ædp„ L$pL$p-L$pL$u A\hp dpdp-dpdu
       Ap`Zu dps©cpjpdp„ S>¡ iåv$p¡_u kd©qÙ R>¡ s¡ A„N°¡Æ L$fsp„ r_:i„L$ M|b S> QqX$epsu R>¡.
     L¡$ dpkp-dpku b^p dpV¡$ a¼s A„L$g A_¡ Ap„V$u S> R>¡. s¡hu fus¡ v$pv$p-v$pv$u L¡$ _p_p-_p_u dpV¡$ a¼s Grand Father A_¡ Grand
     Mother R>¡. Ap`Z¡ Ap`Zp _pdL$fZ\u S> Ap`Zp k„b„^p¡_¡ ApNhuL$fZ Apàey„ R>¡. Ap`Zu k„õL©$rs R>p¡X$iy„ sp¡ Ap`Z¡ OÏ„ Nydphiy„.
       Å¡ `p„Qdp„ ^p¡fZ ky^u dps©cpjpdp„ cZsf rhÛp\} dpV¡$ DÑd R>¡. A„N°¡Æ `p„Qdp„ L¡$ R>Ì$p ^p¡fZ\u iuMhhpdp„ Aph¡ sp¡ A¡k.A¡k.ku.
     `R>u L$p¸g¡S>dp„ A„N°¡Æ dpÝeddp„ rhÛp\}_¡ rhrh^ rhjep¡ iuMsu hMs¡ sL$gua _ `X¡$. kpW$ `p„kW$ hj® `l¡gp„ Ap ìehõ\p lsu.
       L$ÃR> NyS>®fu lpg _p_p bpmL$p¡ hp„Qu iL$sp _\u A_¡ hep¡h©Ù_u k„¿ep ^ud¡ ^ud¡ Ap¡R>u \su Åe R>¡ A¡V$g¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_p kyQ_p¡
     lsp L¡$ L$ÃR> NyS>®fu NyS>fpsu A_¡ A„N°¡Æ b„_¡ cpjpdp„ R>p`hpdp„ Aph¡. `Z lh¡ L¡$ÞÖ kfL$pf¡ L$f¡gp `qfhs®_\u bpmL$p¡ L$ÃR> NyS>®fu
     NyS>fpsudp„ S> kl¡gpC\u hp„Qu iL$i¡.                       - X$p¸. dl¡ÞÖ byqÙQ„v$ ipl
                     S>s gMhp_y„ L¡$...  lpqv®$L$ Apd„ÓZ

        hpQL$p¡_p rhQpf\u hpL¡$a fl¡hy„ A¡ v$f¡L$ âNrsiug `Ó_u afS> R>¡ A_¡ `Ó_u Mpdu-M|buAp¡_¡ r_c®e fus¡ S>Zphsp fl¡hy„ A¡ rhL$pk-
      hpÞRy> v$f¡L$ hpQL$_y„ gnZ R>¡. `Ó A_¡ hpQL$p¡ Ap A„N¡ A¡L$buÅ_p `|fL$ b_u fl¡ A¡ dpV¡$ "S>s gMhp_y„ L¡$...' rhcpN klz L$p¡C hpQL$p¡_¡
      `p¡sp_p dy¼s rhQpfp¡ fS|> L$fhp_y„ lpqv®$L$ Apd„ÓZ `pW$h¡ R>¡.

                      LÃR NyS>®fu rX`p¡rTV ep¡S>_p

        Ap` kp¥ ÅZp¡ R>p¡ s¡d LÃR NyS>®fu rX`p¡TuV ep¡S>_p l¡Wm ê$p. 1,000/- cf_pf rX`p¡rTV kæe_¡ Äep„ ky^u rX`p¡rTV
      Adpfu `pk¡ S>dp li¡ Ðep„ ky^u LÃR NyS>®fu _p dyrÖs A„L$p¡ rh_pd|ëe dmsp fl¡i¡.
        Ap ep¡S>_p l¡Wm dm¡g fLd ra¼kX rX`p¡rTVdp„ fpMhpdp„ Aph¡ R>¡, ra¼kX rX`p¡rTV `f dmsy„ ìepS lh¡ a¼s 5 \u 5.5

      V$L$p S dm¡ R>¡, ê 1000 _u rX`p¡rTV kpd¡ dmsp ìepS ê 50-55 dp„ ApMy„ hj® LÃR NyS>®fu dmsy„ fl¡ R>¡. A¡_u kpd¡
      ìehkpreL kpàsprlL$p¡ L¡ dprkL$p¡_p A¡L A„L$_u tLds L$v$pQ s¡Vgu li¡.
        iê$Aps_p hjp¡®dp„ rX`p¡TuV a¼s ê$p. 300/- lsu, S>¡ h^pfu_¡ ê$p. 400, Ðepf bpv ê$p. 500/- A_¡ R>¡ëgp vi¡L hj®
      `l¡gp ê$p. 1000/- L$fhpdp„ Aph¡g. Ðepf bpv Ad¡ Sy>_p rX`p¡rTV kæep¡_¡ bpL$u_u fLd dp¡Lghp A_yfp¡^ L$fsp füp R>uA¡.
      S>¡d_u rX`p¡rTV ê$p. 300 S>dp R>¡ s¡dZ¡ ê$p. 700/-, S>¡d_u rX`p¡rTV ê$p. 400/- S>dp R>¡ s¡dZ¡ ê$p. 600/- A_¡ S>¡d_u
      rX`p¡rTV ê$p. 500/- S>dp R¡ s¡dZ¡ ê$p. 500/- dp¡Lghp_p fl¡ R>¡.
        lÆ ky^u gNcN 800 kæep¡A¡ h^pfp_u rX`p¡rTV dp¡Lghp_u bpL$u fl¡ R>¡, s¡ kh¡®_¡ Adpfu _d° rh_„su R¡ L¡ bpL$u_u fLd
      kÐhf¡ dp¡Lgu Ap`¡. fLd Ap` Of b¡W$p dp¡Lgu iL$p¡ dpV¡ Ad¡ Ap¡_gpC_ ìehõ\p R>¡, www.kutchgurjari.org/
      payonline Ap tgL `f\u Ap` fLd dp¡Lgu iLip¡. lpg_p k„Å¡Np¡_¡ L$pfZ¡ v$pv$f L$pep®ge b„^ R>¡, dpV¡ Ap` Q¡L A\hp X²$pãV
      V`pg Üpfp A\hp fp¡L$X$p õhlõs¡ dp¡Lgip¡ _rl. h^y rhNs ÅZhp dpV¡ Ap` 9322880555 `f ap¡_ L$fu iL$p¡ R>p¡. Ap`_u
      kyrh^p dpV¡ Ap A„L$_p f¡`f `f gNpX¡g g¡bg `f Ap`_p _pd kp\¡ S>dp rX`p¡rTV_u fLd `Z Ad¡ b°¡L¡Vdp„ gM¡g R>¡.
        rX`p¡rTV `f dmsy„ ìepS, Ål¡fps hN¡f¡ L$ÃR NyS>®fu_u kaf Qpgy fpMhp `|fsp _\u. dpV¡ Ap`_¡ Ðep„ Aphsp âk„Np¡A¡
      LÃR NyS>®fu_¡ S>ê$f\u epv L$fip¡ A_¡ _p_u dp¡Vu fL$d_u c¡V dp¡¼gphip¡.
        Ap A„L$_p kp¥S>Þev$psp îu âcygpg dp¡l_gpg k„Ohu `qfhpf_p Ad¡ M|b M|b Apcpfu R>uA¡.
                                                 - ìehõ\p`L$p¡.

          Ap A„L$_p kp¥S>Þe v$psp : îu âcygpg dp¡l_gpg k„Ohu `qfhpf, OpV$L$p¡`f (dy„Öp)


                      KutchGurjari.org
   1   2   3   4   5   6   7   8   9